CÁCH DÙNG AS VÀ LIKE

Like và As trong giờ Anh thường khó phân biệt vì cả nhị tự này dề được thực hiện nhằm đối chiếu các hành động hoặc một trường hợp làm sao đó. Có các bạn như thế nào gặp mặt khó khăn Lúc bắt buộc tuyển lựa sử dụng Like và As(nghĩa là như/tương tự như)trong câu hay không?

Do vậy vào bài viết này Vietop để giúp đỡ bạn tách biệt biện pháp dùng Like cùng As đúng trong những câu nhé!

*
*
*
*
As cần sử dụng trong so sánh – liên từ

1. As dùng trong so sánh – liên từ

as + adjective sầu + as VÀ as much as

Dùng nhằm đối chiếu 1 đồ vật, fan, vụ việc bao gồm hay là không có đủ 1 đặc điểm gì đấy nlỗi một dụng cụ, fan, sự việc khác.

Bạn đang xem: Cách dùng as và like

Ví dụ:She loves curry as much as I vày.He’s not as tall as his brother.It’s not as expensive as the other hotel

Sử dụng “as” tựa như nhỏng trong “the same as”

2. As if/as though + clause

As if/as though dung vào ngôi trường vừa lòng so sánh tình huống thực cùng với tình huống vào tưởng tượng và thường được theo sau bởi vì 1 mệnh đề.

Ví dụ:I felt as if I was floating above the ground.You talk as though we’re never going khổng lồ see each other again.

3. Such as dùng để làm liệt kê, nêu ví dụ

Ví dụ:You should take something soft, such as a towel, to lớn lie on

4. As nhỏng liên từ bỏ kết nối 2 mệnh đề

As = because

Có nghĩa là “vị vì”, dùng để làm miêu tả mối quan hệ nguyên nhân – hiệu quả, thường xuyên được dùng làm đứng ngơi nghỉ đầu câu, trong số tình huống văn uống phòng long trọng.

Phân biệt cùng với “Because”:

As = Since mô tả các nguyên nhân, nguyên ổn nhân sẽ biết, chưa phải nội dung quan trọng nhằm nhấn mạnh. Mệnh đề As, Since ko đứng hiếm hoi cơ mà phải sử dụng tích hợp trong câu.Because dùng để làm diễn đạt hầu như biết tin bắt đầu, nguyên nhân không biết, nên thông tin, nhấn mạnh. Mệnh đề Because hoàn toàn có thể đứng một mình, được dùng nlỗi kết cấu trả lời cho câu hỏi ban đầu bởi Why.

As = ‘while’ or ‘during the time that’

Ví dụ:She called as I was getting out of the bath.As they were arriving, we were leaving.

As =When

tức là “khi”, biểu đạt 1 hành vi đang được ra mắt, 1 hành vi không giống xen vào. Mệnh đề theo sau as thường sẽ được chia làm việc thể tiếp diễnVí dụ:She came as we were preparing for our dinner.

As = ‘in the way that’

As you know, classes restart on 15 January.As I said, I think this project will be a challenge.

Xem thêm:

5. As + noun = biểu hiện chức năng, vai trò

C. Áp dụng vào bài thi IELTS

1. IELTS Speaking

quý khách hàng rất có thể vận dụng các giải pháp diễn đạt sau đây:

“As I mentioned before/earlier,…”“As far as I know, this…”“In many/various ways, such as,…”“It can be…lượt thích (listing some examples)…”

2. IELTS Writing

Quý khách hàng hoàn toàn có thể áp dụng các phương pháp miêu tả sau đây:

Task 1As regards khổng lồ (country A),…As opposed to (country A),…As … can be seen in…Task 2As long asAs a result,…As well as…

3. IELTS Listening & Reading

Cấu trúc as = because; as = in the way that được thực hiện không hề ít trong những bài reading, vị vậy bạn cần chú ý.

Còn vào phần listening, like với as (trong such as) được thực hiện cùng với chức năng liệt kê khá nhiều. Ngoài ra “as” bao gồm ý nghĩa sâu sắc chỉ sứ mệnh 1 tín đồ cũng được áp dụng tương đối nhiều, chúng ta bắt buộc chú ý.

D. Bài tập

Bài tập

các bài tập luyện 1: Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

1. __________ you know, the factory will shut down in May.2. I’m looking for a job __________ a diving instructor.3. I was so tired. I slept __________ a baby.4. Study as hard __________ you can & I’m sure you’ll pass your exams.5. He wants khổng lồ be a nurse __________ he loves helping people.6. This song sounds __________ David Bowie.7. I made a mistake but I just continued __________ if nothing had happened.8. The music was playing __________ they walked inlớn the church.

bài tập 2: In some of these sentences, you need like (not as). Correct the sentences where necessary.

1. It’s raining again. I hate weather as this. weather lượt thích this2. Andy failed his driving demo, as he expected.OK3. Do you think Caroline looks as her mother?……………4. Tyên gets on my nerves. I can’t stand people as him…………….5. Why didn’t you vì chưng it as I told you to lớn vày it?……………6. Brian is a student, as most of his friends…………….7. You never listen. Talking to you is as talking lớn the wall…………….8. As I said yesterday, I’m thinking of changing my job…………….9. Tom’s idea seems a good one. Let’s vị as he suggests…………….10. I’ll phone you tomorrow as usual, OK?……………11. Suddenly there was a terrible noise. It was as a bomb exploding…………….12. She’s a very good swimmer. She swims as a fish…………….

bài tập 3: Complete the sentences using lượt thích or as + the following
a beginnerblocks of icea palacea birthday presenta childa churchwintera tourist guide

1. This house is beautiful. It’s like a palace.2. My feet are really cold. They’re ………………………….3. I’ve been playing tennis for years, but I still play …………4. Marion once had a part-time job …………………………..5. I wonder what that building with the tower is. It looks …….6. My brother gave me this watch …………….. a long time ago.7. It’s very cold for the middle of summer. It’s ………………8. He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Đáp án

Những bài tập 1:

1.As 2. As 3. Like 4. As 5. As 6. Like 7. As 8. As

các bài luyện tập 2:
3. lượt thích her mother4. people lượt thích him5. OK6. lượt thích most of his friends7. lượt thích talking lớn the wall8. OK9. OK10. OK11. lượt thích a bomb exploding12. lượt thích a fish
Bài tập 3:
2. lượt thích blocks of ice3. lượt thích a beginner4. as a tourist guide5. like a church6. as a birthday present7. like winter8. like a child

Hi vọng nội dung bài viết riêng biệt bí quyết dùng Like và As trong giờ Anh góp chúng ta học giỏi hơn nhé!